ADATVÉDELEM

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

1. Adatkezelő megnevezése

DATEAM-TRADE Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 33/A.

Postacím: 1142 Budapest, Szőnyi út 33/A.

E-mail cím: info@dateam.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Vállalkozó adatvédelmi tisztviselője: Dr. Halász Gábor

E-mail címe: info@dateam.hu

Telefon: +36 1 471 8040

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Vállakozó a szolgáltatásának keretein belül egy Facebook-hirdetés alapú munkaerő toborzó alkalmazás segítségével munkaerőt keres a vele szerződésben lévő, illetve a szolgáltatását igénybe vevő cégeknek (továbbiakban: Megbízó), hirdetésében figyelembe véve és megjelölve azokat az elvárásokat, melyek egy-egy munkakör betöltéséhez szükségesek. Az álláshirdetésre jelentkezők (Továbbiakban: Érintett) a webes felületen elhelyezett regisztrációs űrlapon tudják megadni az adataikat.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat

  • Családi és utónév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Végzettség és szakmai adatok

Adatkezelés célja

Az álláskeresési hirdetésre jelentkező személy előszűrése és a későbbi kapcsolatfelvétel.

Jogalapja

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az Érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.


4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az Érintett bocsátotta a Vállalkozó rendelkezésére

A Vállalkozó nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az Érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Vállalkozó a szolgáltatása biztosításához kapcsolódóan külső adatfeldolgozókat is igénybe vesz.

Az adatfeldolgozók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében az adatfeldolgozó saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A Vállalkozó az alábbi külső adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Webnode AG - Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc

Google Ireland Limited- Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Abban az esetben, ha az Érintett a közölt adatok alapján pályázhat egy állásra, a Vállalkozó az Érintett adatait továbbítja a vele szerződésben álló, illetve a szolgáltatását igénybe vevő Megbízónak. Az adatok átadását követően a Megbízó is adatkezelőnek minősül, és az ő feladata tájékoztatni az Érintettet a saját adatkezelési módszereiről.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A regisztráció során a Vállalkozó az adatokat az adatközlést követő 3 éven belül véglegesen és visszaállíthatatlanul törli, és erről tájékoztatja a Megbízóit is.

7. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

A Vállalkozó az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további egy hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozó a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Vállalkozótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

• a Vállalkozó

- milyen személyes adatait;

- milyen jogalapon;

- milyen adatkezelési cél miatt;

- mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

• a Vállalkozó kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

• milyen forrásból származnak a személyes adatai;

• a Vállalkozó alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. A Vállalkozó nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

A Vállalkozó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében a Vállalkozó köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről. Ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is a regisztrált e-mail cím vagy Facebook fiók használatával történik.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Vállalkozó módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. A Vállakozó a kérést a lehető leghamarabb, legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Vállalkozó korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával)

- amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Vállalkozó arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenezi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy-az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben)

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban - figyelemmel annak jogalapjára - az Érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3. pontjában található adatkezelési célok kapcsán - figyelemmel annak jogalapjára - az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban - figyelemmel annak jogalapjára - az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor-panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Vállalkozó székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon.


Budapest, 2018. május 7.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).